Silsile i Aliyye Ne Demektir ?

Silsile kelimesi, (Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerrin oluştırduğu dizi, sıra halka)

anlamına  gelir. Mürşid’i kamil yani alim ve evliya olan zatlar,yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilmek hale gelen talebelerine, halifelik ve icazed veriler.  sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen talebelerine böyle icazet verirler. Böylece, alimler silsilesi meydana gelir. Bu halka, peygamber efendimize kadar ulaşır.İslamisohbet.

İslam alimi yerden ot gibi, mantar gibi bitmez.

Hocasız, icazetsiz, alim olmaz. Mutlaka Resuluaha dayanan bir silsilesi olue. mesela, İmam’ı Rabbani ve Abdulkadir’i Geylani Hazretleri gibi her ehli sünnet aliminin, peygamber efendimize kadar bütün hocaları bellidir. Ancak böyle bir zata bağlanılır ve Onun kitapları okunur. Yazdıkları doğru bile olsa, rastgele kimselerin kitapları okunmaz. Böyle bir zat bulamayan, yine böyle yetkili olan, yani silsilesi belli ve icazet sahibi olan bir alimin yazdığı kitapları okuyarak, onu kendine rehber kabul etmelidir.

Günümüzdeki silsilelerin farklı olması ise, hocaları halifelik, icazet vermediği haldei ayrı bir yol tutamalarındandır. İmamı Rabbani hazretleri daha dört asır önce buyuruyor ki: Bu yüksek yolun yolcuları garip oldular, azaldılar. Şimdiki tarikatçıkarın yoluna bid’atler karıştığı ve bu yolu bozdukları için, Resullahın sünnetine sarılmış olan büyükler, İslam,

tanınmaz oldu. Bu bilgisizlik dolayı, çoğu da, kısa görüşlü oldukları için, bu yüksek yola bidatler karıştırdılar. Milletin kalblerini bu bidatlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla, İslam dinini olgunlaştırdıklarını sandılar. bunlar, bu yüksek yolu yıkmaya, uğraşıyorlar.

Taskent Hazreti Imam Kompleksi

Taskent Hazretleri İmam Kompleksi Taşkent

Silsile-i Sadat

Silsile-i Sadat, Peygamber Muhammed2in kendisinden sonra yerine vekalet edeceğini hadislerinde haber verdiğine inanılan evliyaların oluşturduğu zincirdir.

Büyük Alimler /Silsile  i Aliyye

Nebi,Sıddık ve Selman, kasım, Cafer,Bistami irfan kaynağı oldu,

Ebul-Hasen Harkani.
Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana
çok Veli yetiştirdi, hem Yüsüf-i Hemedani.
Abdülhalık Goncdüvani, ma’rifetler semasında
dünyayı aydınlatdı, hem Arif-i Rivegeri.
Mavera-ün-nehr ili, Tür-i Sina gibi oldu.
nurlandırılanlardan biri, Mahmud-i İncirfagnevi.
Ali Ramitenidir Azizan ve pir-i Nessac,
çok keramet gösterdi, Muhammed baba semmasi,
Seyyid Emir Gilal de, ilim deryasında sadef,
andan meydana geldi, Behaüddin-i Buhari.
Ala’üddin-i Attar, zemanının kutbu idi,
Ya’Kub-ı Çerhide oldu zahir, envar-ı rahmani.
Ubeydüllah-i Ahrar ve kadi Muhammed Zahid,
Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi.
Baki billahdan gelen, nurlara kendi de katıp.
binlerce kalb temizledi, imam-ı Ahmed Rabbani.
Urvet-ül-vüska Ma’süm ve Seyfeddinle seyyid Nur,
ve Mazherle Abdüllah, sonra Halid-i Bağdadi.
Feyz verdiler bunlar da, sonra bu nuru Abdüllah,
Anadoluya yaydı, hem de Taha-yı Hakkari.
Hem seyyid-i Salih de, kardeşim yerini tutup,
fena- fillaha kavuşdu Ssıbgatullah-i Hizani.
Bu üç Velinin sohbetlerinde yükselip,
Büyük bir Veli oldu, seyyid Fehim-i Arvasi.
Bu dört Velinin, kalpleri bir ayne gibi,
yaydılar hep cihana, envar-ı Resulillahi.
Bütün bu nurlar en son, topladı bir hazinede,
ismi bu hazinenin: Abdülhakim-i Arvasi.
Gelince kalblere müceddid-i elfi feyzi,
yetişdi her yerde birer hakiki veli.
Bu hali görünce mason ile yehudi,
Kin kusdular, bunu bildirdi, Maide süresi.
Bu süre, İslama müşrikler saldıracak diyor,
Masonların müşrük olduklarını haber veriyor.
Meşhur yalanları ile aldatıp cahilleri,
Ehli Sünnetden ayırdılar, binlerce Müsmlümanı.
Ayat-el kürsi okuyan, hücümlardan korunur,
İstiğfar duası okuyan hıfzı İlahide olur.
Vandan doğan o güneş, İstanbulda, senelerce,
ışık saldı durmadan, kurtardı dinle imanı.
Ankaranın toprağı, binüçyüzaltmışikide,
Cem’i zıddeyn yaparak, şad etdi Hacı Bayramı.
Dua edeceğin zaman, Silsileyi oku heman!
Salihleri söyleyince, yağar rahmeti İlahi.
Selam olsun, dua olsun, bu garib Hilmiden daima,
Silsile-i aliyyenin ervahına ya Rabbi!

Dileğine kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen alimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için idye dua etmeli. İslam
mesela, ( Ya Rabbim, hayırla şu duamı, şu dileğimi nasip eyle, Şu muradım hayırlıysa kabul eyle, Hayırlı bir iş nasip et, bir çok hayırlı istek için niyet edip okunabilir.) diye dua edip, (Bu duamı Ssilsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle ) demeli. Mekatip-i şerife)

Okumanın Faydaları ve Özellikleri

Feyz gelmesine sebep olur.
Sıkıntı ve üzüntüyü giderir, ferahlandırır.
İhtiyacların ve isteklerin hasıl olmasıa sebep olur.

Silsile-i Aliyye Ne Demektir?

Silsile-i Aliyye Büyüklerinin İsimleri

Peygamber Efendimiz
Ebubekr’i Sıddık
Selam’ı Farisi
Kasım bin Muhammed
Cafer’i Sadık
Beyazd’i Bistani
Ebul Hasan Harkani
Ebu Ali Farmedi
Yusuf’i Hemedani
Abdülhalık’i Goncdüvani
Arif’i Rivegeri
Mahmud’i Encirfagnevi
Ali Ramiteni
Muhammed Baba Semmasi
Seyyid Emir Gilal
Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari
Alüddin’i Attar
Yakup’i Çerhi
Kadi Muhammed Zahid
Ubeydullah2i Ahrar
Derviş Muhammed
Haceği Muhammed Emkeneği
Muhammed Bakibillah
İmam’ı Ahmed Rabbai
Muhammed Masum Faruki
Seyfeddin Fariki
Seyyid Nur Muhammed

Mazhar’ı Canı Canan
Seyyid Abdullah Dehlevi
Mevlana Halid’i Bağdadi
Seyyid Abdullah Şemdini
Seyyid Taha’yı Hakkari
Seyyid Muhammed Salih
Seyyid Sıbgatullah’i Hizani
Seyyid Fehim’i Arvasi
Seyyid Abdülhakim’i Arvasi
Hüseyin Hilmi Işık Efendi

Sonra, bir Fatiha ile istiğfar duası okuyup, sebabını Muhammed aleyhisselamın mubarek ruhuna ve Enbiyanın ve Evliyanın ve Silsile-, aliyyenin ve Aba ve Ecdadının
ervahına hediyye ve nurla kalblerine iltica etmelidir. Dini Sohbet,

İslami sohbet platformu olarak  Silsile-i Aliyye    konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,  hepinize sağlıklı günler.

Selam ve dua ile

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/33-silsile-i-saadat-ncpwyo3mmx3vvtotd9chmp695vif7m2r0xgr00r99c-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/33-silsile-i-saadat-ncpwyo3mmx3vvtotd9chmp695vif7m2r0xgr00r99c-1-150x150.jpgGenel
Silsile i Aliyye Ne Demektir ? Silsile kelimesi, (Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerrin oluştırduğu dizi, sıra halka) anlamına  gelir. Mürşid'i kamil yani alim ve evliya olan zatlar,yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilmek hale gelen talebelerine, halifelik ve icazed veriler.  sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen talebelerine böyle icazet verirler. Böylece,...