Sigara İçmek Günah Mı yoksa Mekruh Mu?

Sigara İçenler covid-19’a daha Çabuk mu yakalanıyor?

Sigara İçen Günah İşler Mi? İslami Sohbetci

İslam’ın temel kaynaklarında adı geçmeyen bir şeyin hükmünü anlamak için İslam’ın bazı genel kuralları vardır. Bunlardan birisi şudur:

”Eşya aslolan, İbahadır.”  Yani her şey insanlar için yaratılmıştır. bazı şeylerin ise haram olduğu açıklanmış böylece hükmü bildirilmeyen şeyler de helal olarak kalmıştır, demektir. Bir diğeri de şudur: “temiz ve güzel olan şeyler helaldir, pis ve zararlı şeyler haramdır.” Bu iki genel kural, beraberce düşünüldüğü zaman sigara için karşımıza şöyle bir sonuç çıkar: Sigara hakkında kaynaklarda bir şey söylenmediğine göre, onun hakkında hüküm verebilmemiz için onun pis ve zararlı olup olmadığına bakmalıyız: eğer onun pis ve zararlı olduğunu söyleyebileceğimiz özellikleri varsa haram olduğuna, yoksa, helal olduğuna hükmedemeyiz.

Sigara

Bağımlılıkların en yaygını ve belki de üzerinde en çok konuşulanı sigara bağımlılığıdır. Batı’da yaklaşık on asırlık bir geçmişi olan tütün ve sigara, XV. yüzyıldan itibaren yeni dünyadan İslam dünyasına da sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dini hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılmaktadır.

Tıp ve poziif bilimlerdeki son gelişmeler artık sigaranın zararını şüphe ve tereddütlü bir konu olmaktan çıkarmıştır. Sigaranın yol açtığı hastalıklar, zararlar ve kirlenme konusunu ele alan birçok araştırma sonuçları yayınlanmış, bu konuda müstakil eserler kaleme alınmıştır. Bu araştırmalarda belirtildiğine göre sigara, insan vücudunda bağımlılık (tiryakilik) meydana getirmekte, kurtulunması giderek güçleşen bir alışkanlık halini almaktadır.

Ağız, boğaz ve üst solunum yollarında tahribata, mide ve alp hastalıklarına, damarlarda, sinirlerde fonksiyonel bozukluklara yol açmakta olan sigaranın kanserle de yakın bağlantısının olduğu iddası giderek kuvvet kazanmaktadır. Sigara içmenin meydana getirdiği ağız, beden ve çevre kirliliği, diğer şahıslara verdiği eziyet de çok ciddi boyuttadır. Örnek kabilinden sayılabilecek bu zararlar, haliyle sigara içmenin dini hükmünü araştırmayı da gerekli kılmaktadır.

Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nisbeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alakalı görüşünün bulunmayacağı açıktır. Çağdaş sayılabilecek son dönem İslam bilginleri de sigaranın dini hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.

1. Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma, sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını, şari’ tarafından açık bir yasak gelmediğini ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

2. Diğer bir grup İslam bilgini ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, “Haram” da diyemedikleri için “mekruh” olarak nitelendirmişlerdir.

3. Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle “haram” saymışlardır.

Günümüz İslam bilginlerinin genel eğilimini yansıtan bir değerlendirme yapmak gerekirse şunlar söylenebilir: Her şeyden önce, sigara içme hakkında dini bir hükmün ve şariin yasağının bulunmadığını söylemek doğru olmaz. Şer’i hükümler hakkında ayrıntılı ve münferit hüküm vermek yerine genel kurallar ve ölçüler koymuş olu, Müslümanlar önlerine çıkan meseleleri nasların koyduğu bu ilke ve ölçülere, gözettiği gayelere göre anlamak ve değerlendirmek zorundadırlar. Bu itibarla sigara hakkında muhtemel fıkhı hükmü, belli açılardan ele alıp tartış mak ve çıkan sonuca paralel bir değerlendirmeye gitmek gerekmektedir.

Zarar. Sigaranın zararsız olduğunu söylemek, artık bugün ilmen ve tıbben imkansızdır. Konunun dini yasaklar çerçevesinin tamamen dışında düşünülemeyeceği şüphesizdir. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın…” (el-Bakara 2/95) buyurdu.

Bazıları da sigara içmek mekruh demişlerdir.

Bazıları da sigara içmek, özellikle tiriyakisi olmak haramdır, demişlerdir.

Özellikle dindar ve uzman bir hekimin vereceği karar çok önemlidir. Böylece bir doktor ve kimseye sigarayı mutlaka terketmesini söylerse, onun sigarayı içmesi dinen de helal olmaz.

”Sigara içmek madden ve manen felakettir.” İslam’ın  evrensel helal ve haramları Kuran’ı Kerim’de  ve onun açıklaması olan sünnette zikredilmiştir. ”Evrensel helal ve haram’ derken kastımız  her zaman ve her mekana göre genel geçer olan helal ve haramdır. Sigara konusu gerek sünnette, gerekse Kuran’ı Kerim’de  yer almaz.

İslami  Sohbetci platformu  olarak    Sigara Haram Mı? Sigara İçen Günah İşler Mi?  başlıklı konumuzn sonuna geldik başka bir konuda görüşmek dileğimle     dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com
~~Selam ve Dua ile~

~Sevgiler Saygılar.    

kaynak:İLMİHAL   

EzeLGenelİslami Sohbet
Sigara İçmek Günah Mı yoksa Mekruh Mu? Sigara İçenler covid-19'a daha Çabuk mu yakalanıyor? Sigara İçen Günah İşler Mi? İslami Sohbetci İslam'ın temel kaynaklarında adı geçmeyen bir şeyin hükmünü anlamak için İslam'ın bazı genel kuralları vardır. Bunlardan birisi şudur: ''Eşya aslolan, İbahadır.''  Yani her şey insanlar için yaratılmıştır. bazı şeylerin ise haram olduğu...