İslam’da Mevkii İnsan Sevgisi

Faziletlerin İslam’da Mevkii

İnsan sevgisine büyük önem veren dinimiz İslam’da aldığımız ilham ile kalplerimiz sevgiyle, dolduralım, Allah sevgisiyle gönüllerimizi herkese açalım

Tebliğimde; sevgi, saygı barış e kardeşlik dini olan İslam’da insan sevgisinden bahsetmeye çalışacağım. Dinimiz çok önemli ahlakı kurallar ortaya koymuştur. Bunların en önemlilerinden biri de insan sevgisidir.

İnsan sevgisine büyük önem veren dinimiz İslam’da aldığımız ilham ile kalplerimiz sevgi ,le dolduralım. Allah sevgisiyle gönüllerimizi herkese açalım Allah dostu Yunus Emre’nin ifadesiyle gelin tanış olalım yad isek birleşelim, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz  islami Sohbet

Sakaaaaa

                                                           Faziletlerin İslam’da Mevkii İslamisohbetci.com

Güzel ahlakın İslamiyet de ne derece yüksek  mevkii  olduğu izah için,  burada bir kaç  hadisi  şerif  meali  zikretmekle  yetineceğiz.

 Güzel  huluk,  Allah’u  Teala’nın  yarattığı  en büyük  şeydir.

Güzel  ahlak ve faziletler,  cennet amellerindendir.

 Ahlak, dinin  kabıdır;  bir kimsedeki dinin derece  ve  mahiyeti,  ahlakın  derece ve mahiyeti  ile orantılıdır.

İnsanın, amel  mizanına  konacak, güzel ahlakdan daha  ağır  bir şey  yoktur. Zira güzel ahlak sahibi  olan kimse, oruç  ve  namaz  sahibinin  derecesini elbette bulur.

Dinden sonra  aklın başı;  halka kendini sevdirmek  ve herhangi  bir iyi  veya kötüye  karşı hayırla  mukabele etmektir.

Güzel  ahlaka iyi yapış;  zira ahlak  itibariyle  insanların  en iyi olanı, dinen  en güzel  olanıdır.

 İslam, güzel ahlaktan  ibarettir.

Allah-u Teala Hazretleri bir kulunun hem hilkat ve suretini,  hem de  ahlak  ve siretinin güzel  yaratıp  da, onu ateşe  yedirmez.

Siz bütün  halka mallarınızla iyilik etmeye yetişemezsiniz;  öyle  ise güler  yüzlülükle, güzel ahlak ile  yetişiniz.

10-İçinizde  en çok  sevdiklerim  ve kıyamet  gününde  bana en  yakın  olanlarınız,  ahlakı  en güzel  olanlarınızdır.

11-Müminlerin inanca en kamil olanları, ahlaken en iyi olanlardır ki, bunlar kendileri ile hoş geçinilir, insanlar ile ülfet eder ve kendileri ile ülfet edilir.

12-Allah’u Teala Hazretleri yüksek ahlakı sever, rezil et ve kötülükleri sevmez.

13-Bir kimsede Allah’a masiyetten kendisini men edecek bir takva, sefihe gelebilmek için bir hilim, insanlar arasında kendisini hoş geçindirecek güzel ahlak veya hiç olmazsa bunlardan biri bulunmazsa, o kimsenin güzel ve iyi amellerinden hiç birine itibar etmeyiz.

 Şüphe yok ki, istikamet üzere bulunan bir Müslüman, güzel ahlakı ve kerim seciyesi sayesinde, daima oruç ve namazla meşgul olan kimselerin derecesini bulur.

Şüphe yok ki, bir kul ibadetleri az olduğu halde, güzel ahlakı sayesinde ahiretteki derecelerin en büyüklerine ve menzillerin yükseğine nail olur. Kötü ahlakı sebebiyle de, abidler zümresinden sayılır iken, cehennemin en aşağı derekesini boylar.

Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü huy da ameli bozar, güneş kanı nasıl eritirse, güzel ahlak da günahları öylece eritir.

Bir insan, ahlakı kötüleştiği müddetçe, Allah’u Teala’dan hep uzak kalır.
Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) yüksek huzurlarında “Her gün oruç tutan, bütün gece namaz kılan ve fakat ahlakı fena olan, dili ile komşularına eziyet eden” bir kadından bah solunduğu sırada;  “O kadında hayır yoktur, cehennem ehlindendir” buyurması, ahlaki faziletlerin İslam’da ne yüksek bir mevkii olduğunu gösteren en kuvvetli delillerden sayı-labilir.

Dili, ile, eli ile insanlara eziyet etmeyen, onlara her zaman emniyet veren insan, en büyük mümin ve Müslümandır.

Bir kul ahlakını güzelleştirmedikçe, öfkesini yenmedikçe, kendi nefsi için istediğini başkaları için arzu etmedikçe, kamil iman sahiplerinden olama. Amel-i Salih işlemediği halde, yalnız müslümanların hayrına çalışmakla cennete nail olmuş nice kimseler vardır.

Bir kimsenin kalbi dili ile beraber, dili de kalbi ile beraber olup sözü işine muhalif olmaktan kurtulmadıkça  ve komşusu şerrinden emin olmadıkça, hakiki  mümin olamaz.

Dinin temeli olan La ilahe illellah kelimesi ile, insanların geçtiği yoldan halka ceza verecek ir şeyi  kaldırıp atmayı imandan birer cüz  sayan da,  Müslümanlıktır.

Ancak binde birini buraya naklettiğimiz hadisi şeriflerin mealleri pek açık olarak ispat ediyor ki,  İslam’da güzel ahlakın ve faziletlerin pek büyük bir  mevkii vardır. Güzel ahlak sahibi olmayanlar, kendi  nefislerinde ne kadar abit ve zahit olurlarsa olsunlar, imanın  ve İslam’ın hakikatinden  nasiplerini alamazlar. Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz o gibilerin ibadet ve ta atina ehemmiyet  vermiyor.

İnsan sevgisine büyük önem veren dinimiz İslam’da aldığımız ilham ile kalplerimiz sevgiyle, dolduralım, Allah sevgisiyle gönüllerimizi herkese açalım

İslam’da İnsan Sevgisi

İnsan kemali; fazilet kazanmasından, noksan ise; kötü fiiler den birini yapmasındandır.

Binaenaleyh kötü itiyad Alışkanlık sahipleri, hayatı kaybederler; ruh tezkiyesi ile bu hastalığa karşı koyanlar da, kurtuluşa ve saadete ererler. İslam’da güzel ahlak bir esas, bir gayedir

Peygamber Efendimiz (s.a.v); Ben ancak mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim diyorlar ki; bu, İslam’ın bir ahlak dini olduğunu en büyük delildir. bu hususta varid olan hadisler pek çoktur. Şurası muhakkaktır ki, İslam’da güzel ahlakın ve faziletin pek büyük bir mevkii vardır. Güzel Ahlak sahibi olmayanlar, ne kadar abit ve zahit olsalar bile, bu ibadetleri onları kurtarmaya yetmez.

Allah dost Yunus Emre’nin ifadesiyle gelin tanış olalım yad isek birleşelim, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Seven insanın özünde ve sözünde kin ve nefret yoktur.

Tüm düşmanlıklar dışarıda kalır.

Mevlana, oğlu Sultan Veled’e şöyle nasihatta bulunuyor: “Bahaeddin, eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma.

Senin düşmanın da seni sevmesini istersen, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle, o düşmanın senin dostun olur.  Çünkü gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.

İnsan sadece et ve kemik yığınından ibaret bir varlık değil, ruh ve cisimden oluşan seçkin bir yaratıktır.

Bu her iki yönünün de pek çok arzu ve istekleri vardır.

İnsanın gerek bedeni ve gerekse ruhi ihtiyaçlarını ihmal etmesi mümkün değildir.

Allah’a inanmanın ruhumuza sağladığı güzellik sevgidir.

Birbirimizi sevdikçe de Allah’a gerçekten inanmanın yoluna gireriz.

Sevgi de selam, barış ve esenliği herkese ulaştırmakla oluşur,

Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.

” Birbirimizi sevmenin ve aramızdaki sevgi bağlarını kuvvetlendirmenin kolay ve bereketli yolu selamlaşmaktır. O halde selamı yaygınlaştırmak, yani herkese selam vermek durumundayız.

(Ariflerin Menkibeleri, A. Eflaki, cl.II, s. 393)
(10) el-Kalem,4
(11) Hadis-i Şerif mealidir
(12) Hadis-i Şerif mealidir
(13) Hadis-i Şerif mealidir

İslami sohbet platformu olarak İslam’da Mevkii konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.

SELAM VE DUA İLE…

EzeLGenelİslami Sohbet
İslam'da Mevkii İnsan Sevgisi Faziletlerin İslam'da Mevkii İnsan sevgisine büyük önem veren dinimiz İslam'da aldığımız ilham ile kalplerimiz sevgiyle, dolduralım, Allah sevgisiyle gönüllerimizi herkese açalım Tebliğimde; sevgi, saygı barış e kardeşlik dini olan İslam'da insan sevgisinden bahsetmeye çalışacağım. Dinimiz çok önemli ahlakı kurallar ortaya koymuştur. Bunların en önemlilerinden biri de insan sevgisidir. İnsan...