Bediüzzaman Said Nursi,

Bediüzzaman Said Nursi, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslam mütefekkirlerinden biridir. 1876’da Bitlis’in Hizan kazasına bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. 23 Mart 1960’da Şanlıurfa’da Hakkın rahmetine kavuşmuştur İslami Sohbetci

Keskin zekası, harikulade hafızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlardan itibaren dikkatleri üzerinde toplayan Said Nursi, normal şartlar altında yıllar süren klasik medrese eğitimini üç ay gibi kısa bir zamanda tamamlamıştır. Gençlik yıllarını alabildiğine haraketli bir tahsil hayatı ile değerlendirmiş; ilimdeki üstünlüğünü, devrinin ulemasıyla çeşitli zeminlerde yaptığı münazaralarda fillen ispatlamıştır. Bu meziyetleriyle ilim çevresine kendisini kabul ettirerek, Bediüzzaman, yani çağın eşsiz güzelliği lakabı ile anılmaya başlamıştır.

Said Nursi medrese eğitimiyle dini ilimlerde kazandığı ihtisası, çeşitli fenlerde yaptığı tetkiklerle tamamlamış; bu arada devrinin gazetelerini takip ederek ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgilenmiştir. Diğer taraftan, doğup büyüdüğü şark topraklarının sıkıntı ve problemlerini bizzat yaşayarak gören

Said Nursi, en zaruri ihtiyacın eğitim olduğu kanaatine varmış; bunun içinde şarkta din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversite kurulmasını temin için yardım istemek maksadıyla 1907’de İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da da ilim dünyasına kendisini kısa sürede kabul ettiren

Bediüzzaman, çeşitli gazetelerde yazdığı makalelerle, o günlerde Osmanlıyı ve İstanbul’u çalkalayan hürriyet ve meşrutiyet tartışmalarına katılmış; meşrutiyete İslam namına sahip çıkmıştır. 1909’da patlak veren 31 Mart olayında yatıştırıcı bir rol oynamış; buna rağmen, haksız ithamlarla sıkıyönetim Mahkemesine çıkarılmış, ancak beraat etmiştir. Bu hadiseden sonra İstanbul’dan ayrılarak şarka geri dönmüştür.

Birinci Dünya Savaşının patlak verdiği günlerde Van’da bulunan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte gönüllü milis alayları teşkil ederek cepheye koşmuştur. Vatan müdafaasında çok büyük hizmeti geçmiş; savaşta bir çok talebesi şehit olmuş; kendisi de Bitlis müdafaası sırasında yaralanarak kesir düşmüştür. Yaklaşık Yaklaşık üç yıl Rusya’da esaret hayatı yaşadıktan sonra Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul’a varmıştır.

O Sıralarda çıkan Şeyh Said hadisesiyle hiç bir ilgisi olmadığı, hatta hadise öncesinden kendisinden destek isteyen Şeyh Said’i bu niyetinden vazgeçirmeye çalıştığı halde, Bediüzzaman hadise sonrasında, Van’da ikamet ettiği uzlethanesinden alınarak Burdur’a, oradan da Isparta’nın Barla nahiyesine götürülmüştür.

Burada “manevi cihad” hizmetini başlatmış, birbiri peşi sıra telif ettiği eserlerde iman esaslarını terennüm etmiştir. Bu eserler, imanını tehlikede hisseden halkın büyük teveccüh ve rağbetine mazhar olmuş; elden ele dolaşarak hızla yayılmıştır. O devrede elle yazılarak çoğaltılan eserlerin toplam tiraji 600.000’i bulmuştur.

Başlattığı hizmetin halka mal olması, devrin idarecilerini rahatsız ettiğinden 1935’te Eskişehir. 1943’de Afyon, 1952’de de İstanbul mahkemelerine çıkarılmıştır. Bunlardan netice alınamamıştır. Ancak Bediüzzaman yine rahat bırakılmamış;
Kastamonu’da, Emirdağ’da, Isparta’da sıkı tarassud ve takip altında yaşamaya mecbur kalmıştır

Ömrünün son günlerine kadar keyfi muamele ve eziyetlerden kurtulamayan Bediüzzaman, buna rağmen, iman hizmetini büyük bir kararlılıkla devam ettirmiş; o zor şartlar altında telif ettiği 6000 küsur sayfalk Risale-i Nur Külliyatı’nı tamamlamaya ve yaymaya muvaffak olmuştur.

Kur’an’ı bu asrın idrakine uygun ve ikna edici bir üslup izah ve ispat eden ve vehbi olarak kaleme alınan bu eserler, onun çileli hayatını en güzel meyvesidir.

İslami sohbet platformu  olarak  Bediüzzaman Said Nursi Kimdir? başka bir konuda  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

~~Selam ve Dua ile~~Sevgiler Saygılar.

EzeLGenelİslami Sohbet
Bediüzzaman Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslam mütefekkirlerinden biridir. 1876'da Bitlis'in Hizan kazasına bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. 23 Mart 1960'da Şanlıurfa'da Hakkın rahmetine kavuşmuştur İslami Sohbetci Keskin zekası, harikulade hafızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlardan itibaren dikkatleri üzerinde toplayan Said Nursi, normal şartlar altında...