Allah’ın Varlığına Kalbimizle Tasdik Etmek Allah’a İman Allah’ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız? islami Sohbetci.

GüldennnnnnAllah’ın varlığı   kalbimizle tasdik    islamiSohbetci.

Allah’ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız? İman; güvenle, verilen bir habere kalpten inanma, haberi getireni tasdik etme; bir şeye tereddüde düşmeksizin inanma; Allah’a, ondan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed (sav) Allah’ın kulunu ve elçisi olduğuna, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanma.

İslami ıstılah olarak  “iman”,  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’ın Allah (c.c) tarafından getirdiği kesin olarak bilinen haber, dini esas ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddütsüz inanmak bunların tamamını izan ve kabul ile tasdik ve itiraf etmektir.

Yani Allah’a, Hz. Muhammed’in son Peygamber olduğuna ve “Zaruratı diniyle” diye bilinen İslami esaslara, hükümlere, kesin olarak inanmak, tamamını kabul ve itiraf etmektir. İman hakikatta bir kalp ve vicdan işi olduğuna göre; dilciler nazarında da dini ıstılahta da aslolan, imanın hakikatında bulunması gereken tasdiktir. Fakat, bu tasdik ve itirafın masdarı, kaynağı nedir?

İmanın hakikatini temsil eden hükümler nelerdir? yalnız kalp midir? Yalnız dil midir? veya her ikisi birden midir? Yoksa bu ikisine ilaveten, azalarla yapılan işler, salih ameller midir? İşte bu hususta İslam alimleri arasında görüş ayrılığı vardır. Bundan dolayı birçok itikadi mezhep ortaya çıkmıştır.

Zarurat-i diniyye; Peygamberimiz (s.a.v)’den tavtür yoluyla nakolunan ve akli delile muhtaç olmadan bilinen: Kur’an’ın Allah kelamı olduğu, ölümden sonra dirilmenin ve ahiret hayatının hak olduğu: namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin farz; zinanın, şarabın, faizin, adam öldürmenin ve yalan söylemenin haram olduğu gibi İslami esas, hüküm ve haberlerdir.

Kesinlik ifade eden bu gibi esaslara her Müslümanın tereddütsüz inanması gerekir. Bu bakımdan, dini terim olarak iman, taalluk ettiği şeylerin arzettiği hususiyet bakımından daha özel, dilciler nazarında ise daha genel ve şümullüdür. Kalbinde böyle bir tereddütsüz bir tasdik bulunan bir kimse, gerçekte ve Hak Teala indinde mümindir. Dil ile ikrar etmek ise, imanın aslı veya zaid bir rüknü.

Yani imandan bir cüz değildir. Allah Teala katında mü’min sayılırlar. Dini nasslar. Dini nassşar bu görüşü daha fazla desteklemektedir. “Allah işte bunların kalbine imanı yazdı.”İman henüz kalplerine girmedi.” İmam Ebu Mansur el-Maturidi’nin tercihi de budur. Özellikle, İmam Ebu’l-Hasan el-Eş’ari ile İmamu’l Haremeyn el-Cüveyni ve İmam Fahru’d-Din er-Razi bu görüştedirler.

Peygamberimiz ( s.a.v) ise; “La ilahe illallah” demesine rağmen “kafirdir” diye birisini öldüren Üsame’ye: “Kelime-i Tevhid’i söylediği halde, onu niçin öldürdün?” deyip sormuş. “O bu sözü, kendisini ölümden kurtarmak için söyledi.” cevabını alınca: “Onun kalbini yarıp da baktın mı?” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Kader, 7; İbn Maca, Mukaddime, 13: Ahmed İbn Hanbel, II, 4)

Allah’ın Varlığına Kalbimizle Tasdik Etmek Allah’a İman Allah’ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız?

İslam dininin inanç esaslarının en başında Allah’a iman etmek gelir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın, iman etmenin elbette ki insan davranışlarına da olumlu etkisi vardır. Allah’a inanan kişilerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Allah inancı kişiyi birçok kötülükten alıkoyar, hal ve hareketlerine dikkat etmesini sağlar. Allah inancı olan kimseler, Allah’ın rızasını kazanmak uğruna hayatını şekillendirir.

Allah İnancı Olan İnsanların Özellikleri Allah’ın yarattığı her canlıya karşı sevgi ve şefkatle yaklaşır. Allah inancı olan insanlar doğruluk ve dürüstlükten asla uzaklaşmazlar, davranışlarını Allah’ın istediği doğrultuda düzenlerler. Sorumluluk sahibidirler. Allah’a inanan insanlar ümitsizliğe düşmezler. Allah’a inanan insanlar yaptıklarının ve kendisine yapılanların boşa gitmeyeceğini, mükafatının ya da cezasının olduğunu bilirler. islamiSohbetci.com

Her zaman kendisini koruyan ve kollayan bir varlığın olması kişiyi güvende hissettirir. Allah her yerdedir ve her şeyi görür. Bunun bilincinde olan kişi davranışlarını ona göre ayarlar. Allah’ın varlığına inanan insanlar gama, kedere düşmezler “Allah var keder yok deyip” başka hiç bir şeye muhtaç olmazlar.

Allah’a inanan kişi kendini yalnız hissetmez.

Güllll

Allah’a inanan kişi kendini yalnız  hissetmez İslamiSohbetci.com

Allah’a inanan kişi kendini yalnız hissetmez. Allah inancı olan insan kötülük yapmaktan kaçınır. Kimseye kötülük yapma yandığı gibi yapılan kötülüklere de karşo durur. Allah’a inanan kimse, başkalarının başına kötülük gelmesini istemez. Allah inancı kişiyi merhametli kılar.  islamiSohbetci.com

Allah ümmeti Muhammedî iyi ve Merhametli insanlarla karşılaştırsin.

Selam ve dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/09/gullll.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/09/gullll-300x159.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Allah'ın Varlığına Kalbimizle Tasdik Etmek Allah'a İman Allah'ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız? islami Sohbetci. Allah'ın varlığı   kalbimizle tasdik    islamiSohbetci. Allah'ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız? İman; güvenle, verilen bir habere kalpten inanma, haberi getireni tasdik etme; bir şeye tereddüde düşmeksizin inanma; Allah'a, ondan başka...