• İslam Medeniyeti ve Özellikleri İslam Medeniyeti|Tarih

İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam’ın  etkisi altında kalarak meydana getirdikeri  medeniyetin ortak  tanımıdır İslam Medeniyeti İslami Sohbetci

20221013 210823

İslam Medeniyeti İslami Sohbetci

İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam’ın  etkisi altında kalarak meydana getirdikeri  medeniyetin ortak  tanımıdır. Bir inanç  biçimi  olarak  İslamiyet, İslam Medeniyetinin  kaynağıdır. islam  Medeniyeti  ilk insan,  aynı zamanda  ilk peygamber olan Hz. Adem’le (as)  başlamış ve  peygamberler halkasının  hatemi  (Sonuncusu)   Olan  Hz. Muhammed  (sav) ile  beraber olgunlaşarak  kemale ulaşmıştır. Bu gerçeği yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de  şöyle beyan etmektedir: … ”Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Maide suresi, 3. ayet)  islami Sohbetci

Gülİslam   Medeniyeti   ve   Özellikleri  İslamiSohbeci.com

İslam’ı Yaşayan Toplum

İslam’ı kabul eden, yaşayan toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımları tümüne birden İslam Medeniyeti denir. İslam medeniyetinin temelini vahiy kültürü oluşturur. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinden beslenerek gelişen bu kültür, zamanla gelişerek günlük yaşamın her alanında olduğu gibi, mimariden el sanatlarına, yazıdan hat sanatına, sanattan edebiyata her alanda kendini göstermiş ve İslam medeniyetini oluşturmuştur.

Müslümanlar, araştırmaya ve gelişmeye açı bir toplum olarak, İslam’ı yaymak için yaptıkları fetih, tebliğ faaliyetleri ve ticaret yolu ile diğer medeniyetlerle her zaman iletişim içerisinde olmuşlardır, farklı medeniyetlerin tecrübelerinden kazanımlarından kendi inanç ilkelerine ters düşmemesi koşulu ile yararlanmışlardır.

Bu sayede diğer toplumların düşünme tarzlarını, ekonomik sistemlerini, siyasi düzenlerini ve imli miraslarını yakından tanımışlardır. Müslümanların ön yargısız olarak iletişime ve gelişmeye açık olan bu yaklaşımları sayesinde, İslam medeniyeti daha çabuk gelişmiştir. İslam medeniyetinin oluşumunda Arap, Türk, Fars ve Hint Kültürlerinin etkisi olmuştur.

İslam medeniyetinin kuşatıcı tasavvur ve tutumu sayesinde, başka toplumlarda karşılık bulmasına ve yayılmasına vesile olmuştur  çünkü İslam medeniyeti her zaman insanların ihtiyaçlarını karşılayan, günlük yaşam, bilim, sanat, mimari, hukuk ve eğitim gibi alanlarda kendine özgü sistemler inşa etmiştir.

İslam medeniyeti bu özgünlüğü ile yeni tanıştığı toplumlarda baskıcı ve zorlayıcı bir yol ile değil de kendini kabul ettirici bir yöntem izlemiştir. Bu yüzden dünyanın her coğrafyasında vahiy kaynaklı bu medeniyetin izlerini görmek mümkündür.

İslam medeniyeti Asr-ı Saadet dönemi diye isimlendirdiğimiz, Peygamberimizin (s.a.v) dönemi ile başlar, dört halife dönemi ile devam eder. Emvi zamanında oluşum, Abbasiler zamanında gelişim süreci ile devam eden İslam medeniyeti, Selçuklular zamanında gelişimini devam ettirmiştir. Osmanlı devleti zamanında da tüm birimleri ile en parlak zamanını yaşamıştır.

Kısa bir zamanda gelişip büyüyen İslam medeniyeti, Cebeli Tarık Boğazın’dan  Çin Setti ne kadar uzanan bir alana tesir etmiştir. Müslümanlar fethettikleri yerlerin halkına şefkat ve merhametle davrandılar. Müslümanlar fen, sanat, tıp, iktisat, edebiyat gibi ilimlerde en büyük medeniyeti kurdular.

İslam Medeniyeti Asya, Afrika ve Avrupa’nın önemli bir kısmını içine almakla kalmamış, Batı medeniyetinin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır çünkü araştırma ve ilimle meşgul olmayı nafile ibadetlerle meşgul olmaktan daha üstün tutan, bu yolla ilmi teşvik eden, alimin mürekkebini şehidin kanı seviyesinde tutan bir dinin mensubu, elbette ki ilim ve fenle meşgul olacak hem kendi medeniyetini geliştirecek hem de tüm insanlığa ışık saçacaktır.

İşte bu sayede İslam medeniyeti, diğer medeniyetlere nazaran daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. İslam medeniyeti Gazali , Farabi, İbn Haldun, İbn Sina, İbn Rüşd, Ali Kuşçu, Mimar Sinan gibi ilim adamları ile tıp, matematik, mimari, astronomi, sosyoloji, ve felsefe gibi alanlarda, tüm medeniyetlere örnek olacak eserler ortaya koymuştur.

İslam Medeniyetinin Geçmiş Dönemleri

Peygamber Efendimizin (sav) Dönemi (622-632)

Dört  Halife Dönemi (632-661)

Emeviler Dönemi (661-750)

Selçuklular  Dönemi  (1055-1299)

Osmanlılar Dönemi (1299-1923)

Abbasiler  Dönemi (750-1258)

İslam dini,  sadece ilk ortaya çıktığı  Hicaz  bölgesi  olarak isimlendirdiğimiz  Arap yarımadası’nda  kalmamış   dünya nın  dört bir yanına yayılmıştır.  İslam’la  yeni tanışan bu toplumlarda, bu dinin  inanç  ve ahlak ilkelerini  kendi arzu ve istekleri  ile kabul ederek Müslüman olmuşlardır.  Müslümanların  kendi inançlarını  tebliğ  ederken baskıcı  bir tutum takınmadan,  onları  özgür  bırakmaları  İslam’ın  daha rahat  ve kolay  şekilde,  büyük  coğrafyalara yayılmasına  vesile olmuştur.

İslam’ın,  farklı coğrafyalarda  ve farklı kültürler tarafından  benimsediği ve dinin özüne  ters düşmeyen adetleri yasaklanmadığı için,  İslam  Medeniyeti  zenginleşerek dünya nın dört bir tarafına yayılmıştır.

İslam Medeniyetinin izlerini gördüğümüz  başta  Hicaz olmak üzere,  Kudüs  ve Çevresi,  Şam. Ve Bağdat bölgesi,  İran,  Horasan,  Türkistan  ve  Maveraün  nehir  bölgeleri,  Hint  Alt Kıtası,  Anadolu  ve Balkanlar,  Kuzey Afrika ( Mısır  ve Mağrip  Bölgesi),  Endülüs  bizim gönül  coğrafyamızı  oluşturan  bölgedir. İslama dair  izlerin bulunduğu  bu bölgeler, bütün  Müslümanlar için  ortak  bir değer  ve gönül coğrafyasıdır Çünkü  bu coğrafyada  yaşayan  Müslümanların,  mukaddesatı  ve  manevi değerleri  birdir. Örneğin  dinimizin  direği  olan namaz ibadetimiz deki  yöneldiğimiz  kıblemiz  bir olup,   Kabe-i Muazzamdır. islami Sohbetci

Islam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti yine Kabe-i Muazzam ziyaret ederek yapılır. Dini bayramlarımızı bir ve beraber kutlarız. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın sevinci ile mutlu olur, üzüntüsü ile kederleniriz. Bu coğrafya bizim inanç coğrafyamızdır..

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
İslam Medeniyeti ve Özellikleri İslam Medeniyeti|Tarih İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam'ın  etkisi altında kalarak meydana getirdikeri  medeniyetin ortak  tanımıdır İslam Medeniyeti İslami Sohbetci İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam'ın  etkisi altında kalarak meydana getirdikeri  medeniyetin ortak  tanımıdır. Bir inanç  biçimi  olarak  İslamiyet, İslam Medeniyetinin  kaynağıdır. islam ...