TEVAZU VE VEKAR

tevazu ve Ve kar

Tevazu ile ve kadar da, Mekarimi  ahlaktandır. Tevazu; kendinden aşağı olanlara küçük muamelesi yapmamak, onları hakir görmemek ve akranları arasında kendisine büyük süsü vermemektir. “Ver kar” dediğimiz de; mertebe ve haysiyetin gereğini hakkı ile korumak ve hafif meşrep olmamaktır. islami sohbet

Tevazu, sevgi ve muhabbet celbe der, ve kar, da,  hürmek  celbetmenin  en güzel yollarından olduğu ciheple,  bu güzel  haslete sahip olanlar, insanlar,  arasında  sevgili ve muhterem olurlar.

Ttttttttttİslamisohbetci.com

İnsan hem mütevazı hem de vakur olmalıdır.  Daha doğrusu bu 2 sıfat birlikte bulunursa, Asıl fazilet o dur. Vekar,  Kibre; tevazu da nefsi tezil  neticesi doğurmamalıdır.  Bunun içindir ki, Dinimiz; bir taraftan tevazuyu
büyük bir seciye  olmak üzere teşvik ediyor. Diğer taraftan da, zilleti hakir görecek kadar aşağı olan derecesinden kaçınmamayı kesinlikle yasaklar. İfrata düşmekten de men eder. Hatta tevazu göstermeye şayan olan insanlar ile bilakis kendilerine karşı olduğu gibi, fiil ile de edep dersi vermek lazım gelece- iğimi haber veriyor.(4)

Gerçekte insan şerefine yakışan da, islamin tarif ettiği şekilde mütevazi ve yine bu sınırlar içinde vakur olmaktır. Böyle olanlar şüphe yoktur ki, herkes nazarında çok sevgili ve pek muhterem olurlar.

bilhassa idarenin başında bulunanlarla, komutanlar da bu seciyenin daha çok kuvvetli olması lazımdır. Çünkü mütevazı ve aynı zamanda vakur olan bir amir, küçük büyük herkesin muhabbet ve ihtiramını kazanacağı gibi, vazifesinde kolaylığa ve yardıma mazhar olur; vermiş olduğu emirleri daima hüsnü kabul görür. Tevazu ile vakari ne kadar güzel bir huy ise, kibir ve haysiyetsizlik de, o nisbette   kötüdür; insan şerefine aykırı olan kötü huylardandır.

sabır ve sebat mevcut  olmayacağı  için,  bunlar hiçbir yerde muvaffak  olamazlar.  En mühim yerde sebepsiz  korkuya  kapılırlar,  bunun içindir. ki,  Resulü  Ekrem  Efendimiz  Allah’ım  korkaklıktan  sana  sığınırım  buyurmuşlardır.

Mütevazı  bir kuyunun dibinde,  olsa, Cenabı  hak  bir rüzgardır gönderip onu çıkararir.  Tevazunun kadrini bilenlere,  tevazu,  bilmeyenlere   de  tekebbir ile  mukabele ediniz. Mutekebbirleri   gördüğünüz zaman siz de  onlara  karşı  mütekebbir  olunuz.  ehli kibre karşı  kibir  göstermek  sadakadır.

Sana hürmet  ve saygı  göstermeyene,  sen de saygı  gösterme,  o gibiler  insan şerefinden  mahrumdur. Kendisine  göstermediğin  Saygi ve hü rmeti  senden  esirgeyen  kimse ile arkadaşlık  etme.

Yayınımızı WEB‘den dinlemek için https://Www.isLamiSohbetci.Com linkine tıklayınız. 
Yayınımızı Winamp‘tan dinlemek için http://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkine tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, TEVAZU VE VEKAR

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetçi Com

Selamün Aleykum Ve Rahmetullah Ve Berekatuhu.

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
TEVAZU VE VEKAR tevazu ve Ve kar Tevazu ile ve kadar da, Mekarimi  ahlaktandır. Tevazu; kendinden aşağı olanlara küçük muamelesi yapmamak, onları hakir görmemek ve akranları arasında kendisine büyük süsü vermemektir. 'Ver kar' dediğimiz de; mertebe ve haysiyetin gereğini hakkı ile korumak ve hafif meşrep olmamaktır. islami sohbet Tevazu, sevgi ve muhabbet...