Kader ve kazaya iman yüce Allah’ın ilim, irade,

kudret ve tekvin sıfatlarına inanmak demektir.

Kaza Ve Kader (1)

Kader ve kazaya iman yüce Allah’ın ilim, irade,

Bu durumda kader ve kazaya inanmak demek, hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı, canlı cansız, faydalı  ve faydasız  her ne varsa hepsinin Allah’ın bilmesi, dilemsi, kudreti, takdiri ve yaratması ile olduğuna, Allah’tan başka yaratıcı bulunmadığına inanmak demektir.

Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey, Allah’ın ilmi, dilemsi, takdiri ve yaratması ile olur. Her şeyin  bir kaderi vardır. Bunun anlamı ise şudur: Yüce  Allah,  insanları hür iradeleriyle seçecekeleri şeylerin nerede ve ne şekilde  seçileceğini ezeli yani zamanla sınırlı olmayan mutlak  ilmiyle bilir ve  bu bilgisine  göre  diler, yine Allah bu dilemesine  göre  takdir buyurup zamanı gelince  kulun seçimi  doğrultusunda  yaratır. Bu durumda Allah’ın  ilmi, kulun seçimine  bağlı olup, Allah’ın ezeli manada bir  şeyi  bilmesinin  kulun irade ve seçimi üzerinde zorlayıcı bir etkisi yoktur.

Aslında insanlar, Allah’ın kendileri hakkında sahip olduğu bilgiden  habersizdirler  ve pratik hayatta bu bilginin etkisi altında  kalmaksızın kendi iradeleriyle  davranmaktadırlar.  Bir başka ifadeyle söylersek biz, yüce Aşşah bildiği için belli işleri yapmıyoruz.

Kader inanan  insan,  kainatta  her şeyin  Allah’ın  takdiri  ve  yaratmasıyla  meydana  geldiğini,

ancak  kendisine  bir seçme   hürriyeti  ve iş yapma gücü   verdigini bilir.

Bu inanca sahip olan bir kimse,  hayatta başarıya  ulaşmak  için  bütün  gücü  ile çalışır, hiçbir  şeyden  yılmaz. Çünkü   insan,  iradesini  ve gücünü  bir işi  yapmaya  yoneltirse  o işi  Allah’ın  yaratacağına  ve kendisii. Başarıya  yaratacağına  inanir. İslamisohbet

Kadere  inanan  bir kimse çalışmalarında başarılı  olamadığı  veya  bir felaketle  karşılaştığı   durumlarda  karamsarlığa  düşmez,  morali  bozulmaz,  Çünkü, Allah’ın  her işinde   bir gaye ve hikmet  olduğunu, insanın  sınırlı güce sahip  bir varlık  olarak  yaratıldığını, gücünün  yetmeyeceği  işlerden  sorumlu  olmayacağını  bilir  ve Allah’ın  takdirine  boyun  eğer,  ona sığınır.  Bu inanç  insana rahatlık  verir,  üzüntüsünü  giderir.

Kader inanci  bize ,  kainatta  her şeyin  bur da plan  dahilinde  ve  bir  gayeye  yinelik  olarak verildiğini, her şeyin  bur sebebi  olduğunu  öğretir.

Bu inançla  insan  hayatta  başarıya  ulaşmanın  yollarını  ve sebeplerini  arastirarak  üzerine  düşen  görevleri  yerine  getirmeye çalışır.

750x329 Kaza Ve Kadere Iman Nedir Kaza Ve Kadere Inanmak Insana Neler Kazandirir Kadere Ve Kazaya Inanmak Imannin Esasi Midir 1547737998195 (1)

Kadere iman

Varlık aleminin başlangıcından sonuna, yani ezelden  ebede kadar olacak şeylerin; zamanını, yerini, niteliğini, özelliklerini, kısaca, nerede, ne zaman ve  nasıl olacaksa, olmadan önce bunların hepsini Allah’ın bilmesine  ” kader”  ve herşeyin  zamanı gelince O’nun bilgisine uygun olarak var olmasına da  ” kaza” denir.

Hayır  ve Şerrin Allah’u  Tealadan  Olduğuna  İnanmak

Kaderin Sırrı

Kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır.

Kaderi bahane etmek

Ancak insanlar kaderi bahane ederek, kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan ” Allah böyle yazmış alın yazım buymuş, bu şekilde takdir etmiş, ben ne yapayım?” diyyerek günah işlemeyeceği gibi, günah  işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret  olarak ileri süremez.

Ayrıca sır olan kaderin iç yüzü Allah’tan başkası tarafından bilinemez. Ohalde kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması yada olumsuz sonuçların önlenmesi için  gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak , İslam’ın kader anlayışı ile bağdaşmaz.

Allah her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirise Allah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da bir ialhi kanundur ve bir kaderdir.

Her şeyin bir kaderi var

Kader İlahi sır

Kader konusnda bilinmesi gereken  bir başka husus da şudur: Kader iç yüzünü ancak  Allah’ın bilebileceği, mutlak ve kesin bir biçimde çözülmemsi mümkün olmayan bir ilahi sırdır.

Zaman ve mekan kavramlarıyla yoğrulmuş  bulunan insan aklı, zaman ve mekan boyutlarının söz konusu olmadığı bir ilahi ilmi, irade  ve kudreti kavrayabilme güç ve yeteneğinde değildir. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlamsı ve imkansıza talip olması demktir.

İslami sohbet platformu olarak  Kader Ve Kazaya İnanmanın Faydaları,  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

Genel
Kader ve kazaya iman yüce Allah'ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarına inanmak demektir. Bu durumda kader ve kazaya inanmak demek, hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı, canlı cansız, faydalı  ve faydasız  her ne varsa hepsinin Allah'ın bilmesi, dilemsi, kudreti, takdiri ve yaratması ile olduğuna, Allah'tan başka yaratıcı...